Wystąpienia do zarządców dróg

DRZEWA NA DRODZE BREŃ-ŁASKO

                                                                                  Powiatowy Zarząd Dróg

   ul. Bolesława Chrobrego 27a

    73 – 200 Choszczno

 

            W trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także mając na uwadze założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020: Bezpieczne drogi: Priorytet 1: Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym dokonano lustracji drogi powiatowej nr 2240Z w granicach administracyjnych gminy Bierzwnik.

            W trakcie lustracji stwierdzono, iż drzewa rosnące w pasie drogowym na odcinku przedmiotowej drogi pomiędzy miejscowościami Breń, a Łasko powodują realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu ograniczając jednocześnie na łuku drogi widoczność oraz skrajnie drogi, a także mogą przyczynić się do trudności w utrzymaniu drogi co jest niezgodne z §52 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia      02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).

            Stwierdzono również iż odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie jest zgodna z §53 ust.3 ww. rozporządzenia i wynosi zdecydowanie mniej niż 3,0 m.

            W takim przypadku zarządca drogi może usunąć drzewa  rosnące w pasie drogowym jednakże zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody          (Dz. U.z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) musi najpierw uzyskać zezwolenie wydane przez wójta gminy Bierzwnik.

            W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie czynnego zagrożenia w ruchu drogowym, w postaci rosnących drzew bezpośrednio przy krawędzi jezdni na łuku wskazanego odcinka drogi występując o pozwolenie na wycinkę przedmiotowych drzew lub też zastosowanie w tym miejscu barier energochłonnych.