LUSTRO BIERZWNIK - Wystąpienia do zarządców dróg - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Wystąpienia do zarządców dróg

LUSTRO BIERZWNIK

Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Rejon Dróg Wojewódzkich

ul. Stargardzka 42,   74-200 Pyrzyce

 

 

            W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi niedostatecznej widoczności podczas wyjazdu z drogi prowadzącej do Stacji Kontroli Pojazdów ZCH/003/P na drogę wojewódzką nr 160 w miejscowości Bierzwnik dokonano lustracji przedmiotowego zagrożenia, gdzie stwierdzono, iż niezbędnym jest zastosowanie naprzeciwko przedmiotowego wyjazdu lustra drogowego U-18a.

            Mając na uwadze warunki widoczności na zjazdach określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43, poz. 430), określając punkt obserwacyjny na przedmiotowym wyjeździe, oddalony 3 metry od krawędzi jezdni stwierdzono, brak zachowanego trójkąta widoczności w prawą stronę wynikającego z usytuowanego tam budynku mieszkalnego, zmniejszającego przy tym normatywna szerokość chodnika do 1,3 metra, co skutkuje bardzo dużym ograniczeniem widoczności w stosunku do pieszych i nadjeżdżających pojazdów oraz zagrożeniem w ruchu drogowym podczas włączania się do ruchu, pojazdów wyjeżdżających ze Stacji Kontroli Pojazdów.

            W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o ustawienie przedmiotowego lustra drogowego lub podjęcie innej inicjatywy mającej na względzie poprawę widoczności na przedmiotowym zjeździe.