LUSTRO ZAMĘCIN - Wystąpienia do zarządców dróg - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Wystąpienia do zarządców dróg

LUSTRO ZAMĘCIN

Zachodniopomorski Zarząd

               Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

               Rejon Dróg Wojewódzkich

               ul. Stargardzka 42,   74-200 Pyrzyce

 

 

            W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi niedostatecznej widoczności podczas wyjazdu z drogi powiatowej nr 2206Z na drogę wojewódzką nr 151 w miejscowości Zamęcin, gmina Choszczno dokonano lustracji przedmiotowego zagrożenia, gdzie stwierdzono, iż niezbędnym jest zastosowanie naprzeciwko wyjazdu z drogi powiatowej nr 2206Z prowadzącej od miejscowości Stary Klukom lustra drogowego U-18a.

            Mając na uwadze warunki widoczności na zjazdach określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43, poz. 430), określając punkt obserwacyjny na przedmiotowym wyjeździe, oddalony 3 metry od krawędzi jezdni stwierdzono, brak zachowanego trójkąta widoczności w prawą stronę wynikającego z geometrii drogi, gdyż skrzyżowanie znajduje się na łuku drogi oraz dodatkowo usytuowanego tam betonowego ogrodzenia oraz metalowej skrzynki telekomunikacyjnej.