Wystąpienia do zarządców dróg

LUSTRO ZAMĘCIN WNIOSEK PONOWNY

Zachodniopomorski Zarząd

                Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

                ul. Szczecińska 31,  75-122 Koszalin

 

 

            W związku z otrzymanym pismem RDW.6/051/10/2016 będącym odpowiedzią na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie dotyczący zastosowania lustra drogowego U-18a na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2206Z, w miejscowości Zamęcin, gmina Choszczno ponownie zwracam się z prośbą o zastosowanie przedmiotowego lustra.

            W dniu 03 marca 2016 roku do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie wpłynęło wyjaśnienie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach z którego wynika, iż po wizji lokalnej oraz analizie zdjęcia wykonanego z pozycji kierowcy w odległości 3 metrów od krawędzi drogi głównej, a także analizie dokumentacji projektowej zmierzona odległość odcinka L2  wynosi około 70 metrów i tym samym spełniony jest wymóg zawarty w ogłoszonym w dniu 29 stycznia 2016 roku Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

            Nie sposób zgodzić się z opinią Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, gdyż zgodnie z załącznikiem nr 2 (dotyczącym warunków widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach) wymienionego Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu umożliwiająca podjecie decyzji o wykonaniu zamierzonego manewru  lub o konieczności zatrzymania się przed skrzyżowaniem - na terenie zabudowanym w odległości od krawędzi jezdni nie mniejszej niż 10 metrów jeżeli droga podporządkowana jest klasy GP, G lub Z (droga powiatowa nr 2206Z jest drogą          klasy Z).

            Z uwagi na fakt, iż brak jest możliwości obserwacji drogi z pierwszeństwem przejazdu z odległości 10 metrów od krawędzi jezdni, gdyż znajduje się tam budynek mieszkalny oraz betonowe ogrodzenie nie ma możliwości wyznaczenia odległości widoczności L1 i tym samym należałoby zastosować oznakowanie pionowe w postaci usytuowania przed wjazdem na skrzyżowanie znaku B-20”STOP” wyznaczając również linię bezwzględnego zatrzymania „stop” P-12.

            Nie sposób również zgodzić się z odległością L2 podaną w przybliżeniu (ok. 70 metrów) przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, gdyż odległość ta wynosi 57,3 metra.

            Zgodnie z pkt 5 ww. załącznika przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej oraz przy wjeżdżaniu na drogę ze zjazdu lub z obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu bez pasa włączania, w odległości nie mniejszej niż 3 metry od krawędzi jezdni lub krawędzi ścieżki rowerowej powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu co najmniej na odległość widoczności L2 przy prędkości miarodajnej na drodze z pierwszeństwem przejazdu 50 km/h – 70 metrów.

            Nadmieniam jednocześnie, iż po godzinie 23:00 prędkość na terenie obszaru zabudowanego dopuszczalna jest w granicach 60 km/h i tym samym odległość widoczności L2 wzrasta do 90 metrów.  

            Z uwagi na fakt, iż lustra drogowe wypukłe U-18 o zwiększonym kącie obserwacji , stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami, proszę o ponowne przeanalizowanie wskazanej sytuacji i w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zastosowanie lustra drogowego U-18.