Wystąpienia do zarządców dróg

NIEPRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE ULICA I AWP CHOSZCZNO

Zachodniopomorski Zarząd

                Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

                Rejon Dróg Wojewódzkich

                ul. Stargardzka 42,  74-200 Pyrzyce

 

 

             W trakcie lustracji oznakowania poziomego oraz pionowego na drogach w granicach administracyjnych miejscowości Choszczno na ulicy I Armii Wojska Polskiego, będącej odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 151, w rejonie skrzyżowania z ulicą Fabryczną, ujawniono brak w oznakowaniu pionowym znakiem zakazu B-9 „zakaz wjazdu rowerów” na odcinek drogi w obrębie której wyznaczono drogę dla rowerów.

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach znak  B-9 „zakaz wjazdu rowerów” wyrażający zakaz ruchu rowerów i wózków rowerowych, stosuje się w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów przede wszystkim z dróg o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiącej niebezpieczeństwo dla jadących rowerami. Dotyczyć to ma szczególnie dróg z przewagą samochodów ciężarowych, autobusów itp. Ponadto znak B-9 stosuje się na drogach w obrębie których lub w pobliżu których wyznaczono drogę dla rowerów, a znak nakazujący korzystanie z tej drogi może nie być dobrze widoczny dla kierujących rowerami.

            Z uwagi na fakt, iż wskazany odcinek drogi jest główną drogą dojazdowa do Zakładów Drzewnych w Barlinku, a co za tym idzie wzmożony jest tu ruch pojazdów ciężarowych przewożących drzewo, jak również usytuowany jest na lampie oświetlenia ulicznego po lewej stronie drogi i może nie być łatwo dostrzegalny dla kierujących rowerami proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do oznaczenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 151 znakiem B-9 „zakaz wjazdu rowerów”.